Purified Membrane Proteins

Transmembrane protein 39B

Native

Stable

Pure

Active protein

Recombinant protein

Human Origin

Entry Name:

TM39B_HUMAN

Gene Name:

TMEM39B

Uniprot Accession:

Q9GZU3

Origin:

Homo sapiens (Human)

Protein family:

TMEM39 family

Full-length:

492

AA

Mass:

56274

Da

MGGRRGPNRTSYCRNPLCEPGSSGGSSGSHTSSASVTSVRSRTRSSSGTGLSSPPLATQTVVPLQHCKIPELPVQASILFELQLFFCQLIALFVHYINIYKTVWWYPPSHPPSHTSLNFHLIDFNLLMVTTIVLGRRFIGSIVKEASQRGKVSLFRSILLFLTRFTVLTATGWSLCRSLIHLFRTYSFLNLLFLCYPFGMYIPFLQLNCDLRKTSLFNHMASMGPREAVSGLAKSRDYLLTLRETWKQHTRQLYGPDAMPTHACCLSPSLIRSEVEFLKMDFNWRMKEVLVSSMLSAYYVAFVPVWFVKNTHYYDKRWSCELFLLVSISTSVILMQHLLPASYCDLLHKAAAHLGCWQKVDPALCSNVLQHPWTEECMWPQGVLVKHSKNVYKAVGHYNVAIPSDVSHFRFHFFFSKPLRILNILLLLEGAVIVYQLYSLMSSEKWHQTISLALILFSNYYAFFKLLRDRLVLGKAYSYSASPQRDLDHRFS

CALIXAR fits your needs

Expression systems: bacteria, yeast, insect cells, HEK & CHO mammalian cells
Purified formats: detergents, SMALPs, nanodiscs, proteoliposomes